Banquet Booking

Captains

S.NoNameYear
1Mr. R. S. Nanda2023- 2025
2Mr. Adesh Seth2021- 2023
3Mr. Joginder Pal Singh Sial2017- 2021
4Mr. Adesh Seth2012- 2017
5Dr. Sudhir Kapoor2007- 2012
6Mr. Adesh Seth2003- 2007
7Dr. Kashmir Singh IPS 2002- 2003
8Dr. Rai Umapat Ray IPS1999- 2002
9Mr. Adesh Seth1997- 1999
10Mr. Rakesh Seth1993- 1997
11Mr. Mr. Y. J. Singh1992- 1993
12Mr. Virendra Kapoor 1990- 1992
13Mr. Adesh Seth1988- 1990
14Mr. Y. J. Singh1987- 1988
15Mr. H . K. Rastogi1986- 1987
16Mr. P. K. Bhargava1985- 1986
17Mr. Rakesh Seth1983- 1985
18Mr. Piyush Tandon1982- 1983
19Col. M. S. K. Suri1981- 1981
20Brig. B. P. Bhalla1980- 1981
21Mr. Piyush Tandon1979- 1980
22Mr. C. M. Nigam1978- 1979
23Mr. A. K. Rastogi1977- 1978
24Mr. Rakesh Seth1976- 1977
25Mr. Piyush Tandon1975- 1976
26Mr. M. P. Singh1974- 1975
27Mr. B. G. Mehra1972- 1973
28Mr. P. K.Bhargava1971- 1972
29Mr. Amir Kumar1970- 1971
30Mr. B. P. Abrol1969- 1970
31Mr. P. Seth1968- 1969
32Mr. P. K.Bhargava1967- 1968
33Mr. R. K.Talwar1966- 1967
34Mr. J. S. Puri1966- 1967